Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

 1. ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Betaalbaar wonen B.V., gevestigd te Makkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85830690;
 2. koper: de partij (een particulier respectievelijk natuurlijke persoon (consument) of een personen die optreedt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan wie ondernemer aanbiedingen doet, respectievelijk de partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van diensten, werken en/of aanverwante goederen;
 3. diensten: door ondernemer aan koper te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
 4. werk: een door ondernemer ten behoeve van koper en volgens de overeenkomst ontworpen en/of ontwikkelde zaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, een kleine energie neutrale (vakantie)woning;
 5. aanbieding: de door ondernemer aangeboden levering van een werk;
 6. order: order van koper tot levering van een werk door ondernemer;
 7. partijen: ondernemer en koper gezamenlijk;
 8. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ondernemer en koper in verband met een werk of de aanneming van een werk en elke wijziging of aanvulling daarop, waarvan ook onderdeel uitmaakt een technische omschrijving en tekeningen van het werk, waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat overeenkomsten niet op afstand (door gebruikmaking van één of meer technieken voor communicatie op afstand) tot stand kunnen komen.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen ondernemer en koper.
 2. Door aanvaarding van een door ondernemer gedaan aanbod, aanvaardt koper tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk door ondernemer van de hand gewezen. Van de algemene voorwaarden van ondernemer afwijkende voorwaarden van koper welke door ondernemer niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn aanvaard, hebben ten aanzien van ondernemer geen enkele rechtskracht en zijn niet van toepassing in de relatie met koper. Partijen sluiten de werking van artikel 6:225 BW uit.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van ondernemer Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
 4. Koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging, voor alle overeenkomsten gelden en meer in het bijzonder bij aankopen of bestellingen die mondeling, telefonisch of per e-mail of enig ander elektronische wijze aan ondernemer zijn doorgegeven.

Artikel 3. Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en offertes van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen en offertes steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien koper na verloop van twee weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
 2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
 3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.
 4. Getoonde of versterkte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.
 5. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en gedetailleerde omschrijving van het aangeboden werk, zodat koper het werk goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor koper direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden ondernemer niet. Kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en foto’s en in het algemeen elke opgave omtrent eigenschappen, maten en gewichten van artikelen geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.
 6. Aanbiedingen en toezeggingen van door ondernemer ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door ondernemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Diensten

 1. Indien ondernemer diensten verleent aan koper, dan zal ondernemer zich inspannen om deze diensten zo goed mogelijk te verrichten.
 2. Koper stemt ermee in dat ondernemer voor de uitvoering van diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van ondernemer werken, is ondernemer niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van ondernemer. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens koper in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

Artikel 5. Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat koper de aanbieding van ondernemer ondertekend aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door ondernemer bij de aanbieding duidelijk wordt afgeweken. Indien koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien ondernemer na aanvraag van koper de order schriftelijk aan koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
 3. Ondernemer is gerechtigd langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod te bevestigen indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door ondernemer niet is bevestigd, kan koper de overeenkomst annuleren c.q. ontbinden. Ondernemer is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst over te gaan zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan koper heeft geleverd.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
 5. Alle toezeggingen gedaan door werknemers, agenten en/of andere tussenpersonen zijn slechts bindend voor ondernemer indien deze de toezegging uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn conform de aan koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer.
 2. Prijzen voor diensten en werken en/of aanverwante goederen zijn exclusief omzetbelasting, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventueel verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij anders vermeld.
 3. Transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van een werk zijn altijd voor rekening van koper.
 4. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7. Levertijden, levering en risico

 1. De tussen ondernemer en koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
 2. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is ondernemer eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl koper onverminderd tot afname is verplicht.
 3. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.
 4. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal ondernemer in overleg treden met koper over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventuele door ondernemer te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde werk.
 5. Koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of ontvangst en/of betaling van een werk weigeren.
 6. De aflevering geschiedt conform de aan koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
 7. Bij aflevering wordt het werk geacht door ondernemer te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard. Van aflevering is sprake en het werk komt vanaf dat moment geheel voor rekening en risico van de koper zodra het werk op de vervoermiddelen is geladen. Koper draagt als enige de volledige verantwoordelijkheid voor het werk vanaf het moment van aflevering.
 8. Koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer indien koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken. Koper is ook verantwoordelijk voor de keuze van de vervoerder en alle daarmee verband houdende kosten.
 9. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van het werk van toepassing zijn.
 10. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 11. Koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 2 weken nadat het werk door ondernemer bij koper gereed is gemeld. Dit is een fatale termijn. Na afloop van deze periode heeft ondernemer het recht om betaling op te eisen van de prijs van het nog niet afgenomen werk en is het werk voor rekening en risico van koper. Koper verklaart zich hiermee op voorhand akkoord.
 12. Vanaf het moment dat het werk voor rekening en risico van koper is, draagt koper zorg voor afdoende verzekering van het werk tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van het werk.
 13. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van koper wordt uitgesteld, koper om leveringen in gedeelten verzoekt en/of het werk niet wordt afgehaald, dan gaat het risico voor het werk desondanks op koper over met ingang van het moment dat het werk in de administratie en/of de opslagruimte van ondernemer als ‘werk van koper’ is geïdentificeerd. Ondernemer is vanaf dat moment gerechtigd om het werk aan koper te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van koper.

Artikel 8. Betaling

 1. De betaling van de koopprijs inclusief btw geschiedt binnen een door ondernemer vastgestelde vervaltermijn en altijd voor aflevering van het werk. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Ieder beroep op verrekening, opschorting of compensatie door koper is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien koper geen particulier/ natuurlijke persoon (consument) is maar optreedt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf en ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15 % van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met btw. Koper stemt in met de toepasselijkheid en redelijkheid en billijkheid van de in dit artikel beschreven incassokosten.
 3. Indien koper wel een particulier respectievelijk natuurlijke persoon is (consument) die niet optreedt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dit ter beoordeling van ondernemer, heeft ondernemer het recht om alle buitengerechtelijke (incasso) kosten, die ondernemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door koper van diens betalingsverplichtingen, ten laste te brengen van koper en ondernemer zal alsdan de kosten conform de in Nederland geldende wetgeving ten aanzien van incassokosten doorberekenen, eventueel te verhogen met btw. De incassokosten zullen aan koper in rekening worden gebracht nadat ondernemer een eerste schriftelijke betalingsherinnering of aanmaning aan koper heeft verzonden en koper niet binnen 7 dagen na dagtekening van deze aanmaning tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom is overgegaan.
 4. Indien koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en verkeert koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de openstaande vordering vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente ex artikel 6: 119a BW vermeerderd met twee procentpunten.
 5. Betalingen door of vanwege koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door koper verschuldigde kosten, de door koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van koper.
 6. Koper kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt koper geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur. Reeds betaalde facturen vormen nimmer onderwerp van bezwaar en worden geacht door koper onherroepelijk te zijn aanvaard.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan koper geleverde werken totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer.
 2. Het is koper niet toegestaan om een geleverd werk te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang het eigendom hiervan niet op koper is overgegaan.
 3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het koper toegestaan het onder eigendomsvoorbehoud geleverde werk, uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, te verwerken of daarover te beschikken, doch niet eerder dan dat het werk aan de koper is afgeleverd met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. De eigendom van het werk blijft te allen tijde bij de ondernemer zolang het werk nog in de productiehal van de ondernemer aanwezig is en geen aflevering heeft plaatsgevonden.
 5. Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd het werk dat aan hem toebehoord zelf voor rekening van koper terug te (doen) halen van de plaats waar het zich bevindt. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 6. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft koper geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen. Alle kosten die ingevolge dit eigendomsvoorbehoud gepaard kunnen gaan, komen ten laste van koper.
 7. Koper is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud geleverde werk zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van ondernemer zal koper kopieën verstrekken aan ondernemer van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
 8. Zodra koper in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan hem surséance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen, zijn alle vorderingen van ondernemer direct opeisbaar en is koper niet meer gerechtigd het werk te gebruiken, te verkopen of te verwerken en dient hij deze onverwijld en volledig ter beschikking van ondernemer te houden.
 9. Koper is voorts verplicht om op eerste verzoek van ondernemer:
 • Eventuele vorderingen van koper op verzekeraars betreffende het werk bedoeld in dit artikel aan ondernemer te verpanden; en/of
 • Eventuele vorderingen van koper op haar debiteuren betreffende het werk bedoeld in dit artikel aan ondernemer te verpanden; en/of
 • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ondernemer wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen koper niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.
 1. Koper erkent dat de ontwerpen, tekeningen en de documentatie die bij het bouwen van het werk worden meegeleverd uitsluitend voor aan het werk gerelateerde activiteiten gebruikt mogen worden tenzij de ondernemer schriftelijk toestemming geeft voor andersluidend gebruik. De intellectuele eigendomsrechten van de documentatie, tekeningen en renders blijven ten aller tijde eigendom van de ondernemer en het is koper niet toegestaan deze zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ondernemer op enigerlei wijze te gebruiken, laten gebruiken of te vermenigvuldigen, kopiëren of anderszins te gebruiken.
 2. Koper is als enige geheel verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen op de locatie van plaatsing van het werk. Ondernemer wordt hiervoor volledig gevrijwaard. Koper zal de ondernemer binnen zeven kalenderdagen na ondertekening van de overeenkomst een kopie van alle relevante vergunningen verstrekken.

Artikel 10. Keuring en reclame

 1. Ondernemer maakt gebruik van een opleveringsprotocol waarbij onder andere een testbewijs wordt gevoegd ten aanzien van de technische installaties.
 2. Koper is daarnaast gehouden om het te leveren werk voor de aflevering en het transport ervan te controleren op zijn hoedanigheid en te onderzoeken of het werk aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele schade en afwijkingen van de overeenkomst dienen op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
 3. Indien koper voor de aflevering en het transport het te leveren werk niet controleert op zijn hoedanigheid en niet onderzoekt of het werk aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt het recht tot claimen van schade.
 4. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan ondernemer.
 5. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.
 6. Het recht van koper om zich erop te beroepen dat het werk niet aan de overeenkomst beantwoord, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen, indien koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming.
 7. De rechten van koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van het geleverde werk, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van het werk afgegeven garantie.
 8. Koper dient ondernemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.
 9. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van koper. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
 10. Indien door ondernemer wordt verkocht op monster zal een geringe afwijking van het monster geoorloofd zijn. Ondernemer is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van ondernemer uitgezochte materialen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien koper niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien het werk in gebruik is genomen, is verwerkt en/of bewerkt.

Artikel 11. Retourzendingen

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ondernemer De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van koper.

Artikel 12. Zekerheid

 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
 2. Indien koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
 3. Indien het werk is verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat het werk aan koper wordt afgegeven, zelfs al heeft koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke werken, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke werken te leveren.
 2. In geen geval is ondernemer gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering van het werk.
 3. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of letselschade en/of (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door ondernemer (of door haar ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin van het woord.
 5. Ondernemer staat na aflevering gedurende een periode van vijf jaar en tien jaar ten aanzien van de constructie van het werk in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het werk, welke garantie vervalt bij onoordeelkundig of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het werk of wanneer geen of ontijdig onderhoud is uitgevoerd.
 6. In geval van levering van producten en/of onderdelen van een werk door ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt ondernemer op deze producten en/of onderdelen van een werk slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
 7. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.
 8. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
 9. Indien koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van ondernemer.
 10. Ondernemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen ondernemer ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van ondernemer
 11. Elk dwalingsrisico wordt gedragen door koper en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.
 12. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer jegens koper vervalt in elk geval na verloop van 1 jaar nadat het werk aan koper is geleverd.

Artikel 14. Einde overeenkomst

 1. Ondernemer kan de overeenkomst met koper eenzijdig en met onmiddellijke ingang ontbinden:
  1. indien de tekortkoming in de nakoming door koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien koper niet tijdig de prijs betaalt of het werk niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
  2. in geval koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend, ofwel stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
  4. in geval koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11.
 2. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.
 3. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der leveringen door ondernemer aan koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige leveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
 4. Ondernemer kan koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst. Indien koper een overeenkomst ontbindt of annuleert, op welke gronden dan ook, bijvoorbeeld vanwege overmacht, dan is koper annuleringskosten verschuldigd aan ondernemer Uitgangspunt is dat annulering door koper slechts mogelijk is indien ondernemer daarmee vooraf heeft ingestemd. In geval van ontbinding of annulering is koper aan ondernemer in elk geval een vergoeding van 30% van de afgesproken prijs verschuldigd.
 5. Ondernemer is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat koper naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend. Onder onvoorziene omstandigheden worden tevens verstaan onvoorziene omstandigheden die het gevolg zijn van het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën of epidemieën, waaronder begrepen mogelijke overheidsmaatregelen die worden genomen in verband met het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën of epidemieën.

Artikel 15. Overmacht

 1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht duurt.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht.
 3. Indien ondernemer door enige onvoorzienbare gebeurtenis niet in staat is de overeenkomst of order naar behoren uit te voeren of na te komen, zoals in geval van overmacht zoals beschreven in lid 4, is zij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden en wordt door koper aanvaard als een geldige reden om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij aanspraak kan doen gelden op enige schadevergoeding. Ondernemer kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat ondernemer had moeten leveren.
 4. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin van het woord, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt. Onder overmacht wordt voorts verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van ondernemer die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van ondernemer kan worden verlangd, zoals onder andere ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, tekortkomingen aan de zijde van door ondernemer ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer en/of elke omstandigheid in verband met het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën of epidemieën, waaronder begrepen hiermee samenhangende overheidsmaatregelen etc.
 5. Ondernemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij of door haar ingeschakelde derden (zoals toeleveranciers) door overmacht (tijdelijk) is/zijn verhinderd haar verplichtingen jegens koper na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt ondernemer haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Koper heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van het vorige artikellid geleden of te lijden schade.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter en overige bepalingen

 1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.
 3. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 4. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst met koper opgenomen voorwaarden.
 5. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 6. Indien ondernemer op enig moment niet de strikte naleving van één van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat ondernemer afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
 7. Ondernemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Ondernemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan koper toezenden of ter beschikking stellen. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens koper in werking zodra hem de wijziging door koper is medegedeeld.
 8. Koper is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan ondernemer te melden. Diensten, werken en/of aanverwante goederen, die afgeleverd zijn aan het bij ondernemer laatst bekende adres van koper, worden geacht door koper te zijn ontvangen.
 9. Koper verleent toestemming aan ondernemer om de persoonlijke gegevens zoals aangegeven bij een order of de overeenkomst te vermelden op documenten van ondernemer en op te nemen in de bestanden van ondernemer Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, promotieacties, marktstudies en informatieverstrekking van diverse aard. Op schriftelijk verzoek van koper heeft deze het recht op inzage en indien gewenst aanpassing van de opgenomen gegevens.

Versie 1.2
Lemmer, september 2024

Download HIER de PDF versie.